Incoterms

A) Zasady obejmujące wszystkie rodzaje przewozów

EXW- Ex Works (Dostawa w pracy)

Sprzedawca powiadamia kupującego, utrzymując towary w gotowości do zamówienia kupującego w ustalonym wcześniej dniu w swoim przedsiębiorstwie. Kupujący otrzymuje towary od przedsiębiorstwa i przygotowuje niezbędne dokumenty do ich eksportu, kończy procedury celne i importuje towary do własnego kraju. Od momentu dostarczenia towaru do przedsiębiorstwa wszystkie koszty i ryzyko związane z towarami ponosi kupujący.

FCA – Wolny Przewoźnik

Sprzedawca kończy odprawę celną towarów i kończy procedury dostawy, gdy tylko przekaże je pod nadzór pierwszego przewoźnika w określonym dniu i miejscu. Od tego momentu wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem przechodzą na kupującego. Opłata frachtowa jest również płacona przez kupującego, podobnie jak wszystkie inne wydatki.

CPT – Przewóz opłacony

Sprzedawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty frachtowej do miejsca przeznaczenia. Od momentu przekazania towaru pod nadzór pierwszego przewoźnika, wszelkie ryzyka związane z towarem i wydatkami innymi niż fracht przechodzą na kupującego.

CIP– przewóz i ubezpieczenie opłacone

Sprzedawca ma takie same obowiązki jak w CPT. Jednak dodatkowo musi zapewnić ubezpieczenie ładunku od ryzyka utraty lub uszkodzenia podczas transportu towarów.

DAT – Dostarczane do terminalu

Jest to oddanie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie końcowym wyznaczonym przez kupującego i sprzedającego (punkt ten może być portem lub składem celnym lub fabryką kupującego) z kosztami rozładunku pokrywanymi przez sprzedającego. Wszystkie procedury celne, wydatki, podatki, cła i opłaty wynikające z ceł należą do kupującego.

DAP – dostarczony na miejsce

Jest to umieszczenie towaru w miejscu rozładunku (molo portowe, punkt celny, lotnisko) wyznaczonym przez kupującego i sprzedającego na zlecenie kupującego na pojeździe transportowym w stanie gotowym do rozładunku. Wszystkie procedury celne, wydatki, podatki, cła i opłaty wynikające z ceł należą do kupującego. Sprzedawca ponosi koszty transportu towaru do wyznaczonego miejsca / ryzyko uszkodzenia związanego z terminalem.

DDP – Dostarczone cło opłacone

Sprzedawca przygotowuje towar zgodnie z warunkami umowy. Przygotowuje niezbędne dokumenty do wykorzystania we własnym kraju oraz w kraju Odbiorcy. Uzupełnia procedury celne eksportu i importu. Przewoźnik uiszcza opłatę frachtową, dostarczając pojazd. Wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do momentu dostawy ponosi sprzedawca. Realizuje dostawę w miejscu i terminie ustalonym w kraju kupującego, uiszczając opłaty celne. Kupujący pokrywa koszt towaru zgodnie z warunkami umowy i otrzymuje towar.

B) Zasady właściwe dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

FAS - Bezpłatny wraz ze statkiem

Obowiązek dostawy sprzedającego kończy się w wyznaczonym porcie z chwilą umieszczenia towaru na doku lub barce w kierunku statku. Koszty załadunku, rozładunku, transportu i ubezpieczenia towaru pokrywa kupujący.

FOB – Free On Board

Sprzedawca dokonuje załadunku towarów na statek dostarczony przez kupującego w określonym dniu i miejscu. Wszelkie uszkodzenia, straty i wydatki, które mogą wystąpić po przejściu towaru na poręcz statku (pokład), są obowiązkiem kupującego. Sprzedawca przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty do eksportu i dostarcza towar po zakończeniu odprawy celnej.

CFR – Koszt i fracht

Sprzedawca bierze na siebie wszelkie koszty i ryzyko i przynosi towary do portu, w którym zostaną załadowane. Przeprowadza odprawę celną i wykonuje załadunek, uiszczając opłatę frachtową. Od tego momentu wszystkie koszty i ryzyka związane z towarami innymi niż fracht należą do kupującego.

CIF – Koszt, ubezpieczenie i fracht

Sprzedawca bierze na siebie składkę ubezpieczeniową, koszty frachtu i załadunku oraz ryzyko i przynosi towar do portu, w którym dokona załadunku. Sprzedawca zgadza się z agentem wysyłkowym i dostarcza go. Powiadamia kupującego, że towary w umowie sprzedaży są ładowane w określonym dniu i miejscu. Płacąc składkę ubezpieczeniową, sprzedawca uzyskuje najwęższy zakres ubezpieczenia transportu morskiego, który jest odpowiedni dla rodzaju ładowanych towarów. Po załadowaniu towarów na statek koszty inne niż fracht i składki ubezpieczeniowe oraz ryzyko przechodzą na kupującego.